روزنامک: 99 سال پیش در این ماه در هرگوشه ایران یک گردنکش با شعار روی کار آوردن دولتی بهتر بپاخاسته بودند
3 شهريور 1399 - 24 اوت 2020

99 سال پیش در این ماه در هرگوشه ایران یک گردنکش با شعار روی کار آوردن دولتی بهتر بپاخاسته بودند

برکناری سیّد ضیاء طباطبایی یزدی از نخست وزیری و دادن مقام او به قوام السلطنه و عیان شدن مداخلات خارجی در ایران (به رغم کمونیست شدن دولت روسیه و کنار رفتن از استعمارگری) سبب وقوع چند نافرمانی مسلحانه در ایران وقت شده بود.
     درحالی که سرهنگ محمدتقی خان پسیان در خراسان و میرزا کوچگ خان در گیلان با ضعف های حاکمیّت در تهران به مخالفت برخاسته بودند، 25 خرداد 1300 ساعد تنکابنی ـ سروان ارتش و پسر سپهسالار ـ تُنکابُن را تصرف و اعلام کرده بود که به تهران نیرو خواهد فرستاد تا وطن را نجات دهد. پنج روز بعد، احسان الله مازندرانی با همین هدف چالوس و کلاردشت را تصرف کرد و در نقطه ای دیگر از مازندران، امیر مویّد سوادکوهی دست به نافرمانی مسلحانه زده بود. همزمان، در فارس و بختیاری نیز قشقائی ها و بختیاری ها بپاخاسته بودند و همچنین کُردها و بلوچ های ایرانی. دولت تهران برای حل مسئله از امیر مویّد آغاز کرد و سرتیپ امیراحمدی (بعدا سپهبد) را با یک واحد قزاق به مازندران فرستاد و ....
    زیرعکس:
    سروان ساعد تُنکابني
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved