روزنامک: نظرات و كارهاي «آلوارو كونهال» - وقوع انقلاب و عصيان؛ اگر ...
3 شهريور 1399 - 24 اوت 2020

نظرات و كارهاي «آلوارو كونهال» - وقوع انقلاب و عصيان؛ اگر ...

«آلوارو كونهال Alvaro Cunhal» نويسنده و انديشمند پرتغالي 13 ژوئن سال 2005 در 91 سالگي فوت شد و به اين مناسبت 15 ژوئن در كشور پرتغال عزاي عمومي اعلام شده بود. آلوارو يك كمونيست بود و از 24 سالگي تا 61 سالگي، عُمر خود را در زندان و يا در مخفيگاه و تبعيد گذرانيده بود، ولي هيچگاه از مبارزه براي تحقّق تساوي انسانها و تامين رفاه طبقه زحمتكش دست نكشيده بود.
     وي در طول زندان و زندگانيِ زير زميني، چندين داستان نوشت كه به اسم مستعار انتشار مي يافت و در اين داستانها عقايد خود را به گونه اي غير مستقيم منعكس مي كرد. آلوارو همچنين انتشار روزنامه «آوانته» را در هر شرايطي كه بود متوقف نساخت. نظاميان چپگراي پرتغال عمدتا تحت تاثير انديشه هاي «آلوارو» در 25 اپريل 1974 بر ضد ديكتاتوري سالازار دست به كودتا زدند و نظام را تغيير دادند و آلوارو را از تبعيد باز گرداندند و ترتيب يك استقبال ميليوني از او را دادند.
     آلوارو كه تحصيلات دانشگاهي در رشته حقوق داشت و تا 80 سالگي دبير اول حزب كمونيست پرتغال بود سمت دولتي، جز وزير مشاور بودن را نپذيرفت. او معتقد بود: در جامعه هميشه عده اي خواهند بود كه زيان و گرفتاريهاي خود را نتيجه تصميمات و كارهاي يك مقام اجرايي خواهند دانست و در نتيجه از حزب و ايدئولوژي كه اين مقام مبلّغ و يا وابسته به آن است رويگردان خواهند شد.
     آلوارو در آخرين نطق خود در كنگره حزب كمونيست پرتغال وفاداري اش را به ماركسيسم ـ لنينسم تاكيد كرده و عصيان هاي قريب الوقوعي را در چند نقطه جهان پيش بيني كرده و گفته بود در جوامعي كه تورّم پول، پيدايش ثروتمند بادآورده از اين راه و يا فساد اداري و نپوتيسم (پاييدن اقوام و خويشان و دوستان)، عدم رعايت نظامات دولتي (وجود خودسري به ويژه از سوي ماموران دولت و متنفذان)، عدم امنيت قضايي، بي اعتنايي دولت و مقام ها نسبت به سختي تامين معيشت، فساد اجتماعي، روز افزوني فقر و بالاخره نارضايي طبقه زحمتكش وجود دارد زمينه براي تغييرات اساسي و حتي عصيان عمومي آماده خواهد شد كه همه اين عوامل را مي توان در چند عبارت خلاصه كرد: ايجاد طبقه در جامعه و گسترش شكاف طبقات از هم و پيدايش يك طبقه ثروتمند و ظلم اين طبقه نسبت به ديگران که اگر از طرق دمکراتيک (وضع قانون) رفع نشوند؛ وقوع انقلاب و عصيان قطعي خواهد بود.
     آلوارو تنها يك فرزند دختر داشت.
    زیرعکس:
    Alvaro Cunha
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved