روزنامک: 227 ساله شدن اجراي اصلاحيه هاي تضمين حقوق مردم در قانون اساسي آمريکا ـ در آمريكا براي انتشار نشریه به كسب پروانه نياز نيست
28 آذر 1397 - 19 دسامبر 2018

227 ساله شدن اجراي اصلاحيه هاي تضمين حقوق مردم در قانون اساسي آمريکا ـ در آمريكا براي انتشار نشریه به كسب پروانه نياز نيست

اصلاحيه هاي دهگانه اول قانون اساسي فدراسیون آمریکا موسوم به اعلاميه حقوق (حقوق مردم) يا Bill of Rights كه مهمترين اصلاحيه هاي اين قانون است از 15 دسامبر سال 1791 ميلادي به اجرا گذارده شده است.
     طبق اصلاحيه اول از اين ده اصلاحيه، آزادي مطبوعات (پرِس ـ در آن زمان رادیوتلویزیون نبود ـ پرس به نشریات گفته می شود)؛ نطق و بيان و اظهار عقيده؛ تشكيل اجتماعات مسالمت آميز و ابراز اعتراض و تسليم شكايت به مقامات و مراجع تضمين شده و آزادي مذهب يك حق خوانده شده كه دولت (دولت فدرال و دولت استیت ها) حق ندارد يك مذهب را به مردم به قبولاند و يا پيروي از يك مذهب را محدود كند.
     برپايه اصلاحيه دوم، در یونایتد استیتز حمل اسلحه از سوي افراد آزاد است. در اصلاحيه چهارم؛ امنيت شخصي، خانه و اوراق هر فرد تضمين شده است و بازرسي و توقيف غير منصفانه منع گرديده است. در اصلاحيه پنجم؛ توقيف و نگهداشتن فرد بدون راي هيات منصفه قدغن گريده است. اصلاحيه ششم تاكيد بر تسريع دادرسي منصفانه دارد، مجازات ظالمانه و خواستن وجه الضمان سنگين ممنوع شده و اصلاحيه دهم، قدرت حكومت را ناشي از مردم مي داند. در مقدمه اين اصلاحيه هاي دهگانه تاكيد بر لايتغير بودن آنها شده است.
     باتوجه به اصلاحيه اول است كه درآمريكا براي انتشار هرگونه نشريه از جمله روزنامه نياز به دريافت پروانه از كسي نيست و محدوديت ندارد و اگر كسي از اين طريق مرتكب تخلفي شود و به حقوق ديگري خدشه وارد آورد با او مطابق قوانين عمومي رفتار خواهد شد. بنابر اين؛ ضابطه جدا گانه (قانون مطبوعات) وجود ندارد.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved