روزنامک: پيمان «لوكارنو» و نتايج منفي آن ـ جنگ جهاني دوم نتيجه يک غفلت، هنگام تنظيم اين پيمان بود ـ ايجاد اطاقهاي فکر (تينک تانک)
21 آذر 1397 - 12 دسامبر 2018

پيمان «لوكارنو» و نتايج منفي آن ـ جنگ جهاني دوم نتيجه يک غفلت، هنگام تنظيم اين پيمان بود ـ ايجاد اطاقهاي فکر (تينک تانک)

دوم دسامبر سال 1925 و در نشست لندن، پيمان «لوكارنو» به امضای نمایندگان دولت های فاتح جنگ جهانی اول رسید و از سوم دسامبر (روز بعد از آن) به اجرا گذارده شد. مذاکرات مربوط تا تنظیم پیشنویس پیمان، در شهر لوکارنو ِ
    Locarno
     سویس و در ماه اکتبر 1925 (7 سال پس از پایان جنگ جهانی اول) انجام شده بود. براي نخستين بار پس از جنگ جهاني اول، دولت آلمان در این مذاكرات شركت داده شده بود. این، آخرین معاهده مربوط به جنگ جهانی اول بشمار آورده شده است.
     طبق اين پيمان، دولتين فرانسه و انگلستان مرزهاي بلژيك، لهستان و چك اسلواكي را تضمين كردند و دولت وقت آلمان (در وضعيت مغلوب) از اراضي آبا و اجدادی خود که به لهستان داده شده بود صرفنظر كرد!. اين اراضي قبلا بخش بزرگي از پروس را تشکيل مي دادند که قرن ها به پايتختي برلين يک قدرت بزرگ بود و رئيس اتحاديه آلماني ها. چند دولت از جمله اسپانيا به عنوان شاهد به مراسمِ امضاي اين پيمان دعوت شده بودند. سپس فرانسه و انگلستان با عضويت آلمان در جامعه ملل موافقت كردند.
     مفاد همين پيمان سبب شد كه بعدا هيتلر به لهستان و چك اسلواكي نيرو بفرستد تا اراضي از دست رفته آلماني ها را پس بگيرد و انگلستان و فرانسه به دليل تضميني كه داده بودند با آن دولت وارد جنگ شوند که در اين جنگ فرانسه از پاي درآمد و اگر اشتباه هيتلر و تعرّض به شوروي نبود، انگلستان هم به سرنوشت فرانسه دچار مي شد، آمريکا که دوران پس از رکود اقتصادي را طي مي کرد وارد جنگ نمي شد، تاريخ جهان مسيري ديگررا مي پيمود و ....
     هنگام امضاي پيمان لوکارنو، فرانسه و انگلستان پيش بيني نمي كردند كه يک آلمانيِ ناسيوناليست [هيتلر] بپاخيزد، ادعاي ارضي کند و كار به جنگ بکشد. همچنين هنگام تنظیم پيمان لوکارنو، فرانسه و انگلستان نظر مورّخان و اندیشمندان و پیش بینی آنان را استعلام نکرده بودند كه جنگ جهانی دوم نتیجه همين غفلت بود. استعلام نظر اينان هنگام اتخاد تصميمات مهم و عقد قراردادهاي حياتي از ديرزمان معمول و يک روال کار بوده است. براي پيشگيري از همين مسائل بوده است که در دهه هاي اخير گروههاي معروف به «تينک تانک» يا اطاقهاي فکر (اندیشکده ها) به وجود آمده اند و هريک نامي براي خود برگزيده اند، مثلا؛ شوراي ...، مرکز مطالعات ... و ....
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved