روزنامک: کشتار اردبیلی ها به دست خزرهای مهاجم در دوران سکوت (دوران حکومت عرب بر ایران)
3 آذر 1397 - 24 نوامبر 2018

کشتار اردبیلی ها به دست خزرهای مهاجم در دوران سکوت (دوران حکومت عرب بر ایران)

نوامبر 729 قوم خزر که در جریان مهاجرت خود بخشی از قفقاز را تصرف کرده بود به اردبیل تعرض و کشتار به راه انداخت. در آن زمان، ایران در تصرف عرب بود و نیروهای حکمران محلی عرب موفق به شکست دادن خزرها نشدند.
     این قسمت از تاریخ ایران (از شکست ساسانیان ازعرب تا ظهور قهرمانان استقلال طلب) که حدود دو قرن طول کشید به دوران سکوت معروف شده است. هدف از بکار بردن واژه سکوت این بوده است که چگونگی وضعیت آن دوره به علت نبود رویداد نگار و مورخ، بدون شرح و نوشته است.
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved