روزنامک: هشدارهای تفسیرنگاران آمریکا در دو دهه اخیر، پس از هر انتخابات در مورد خطر رژیم پکن
3 آذر 1397 - 24 نوامبر 2018

هشدارهای تفسیرنگاران آمریکا در دو دهه اخیر، پس از هر انتخابات در مورد خطر رژیم پکن

تفسیرنگاران آمریکا درجریان مقالات پس از انتخابات عمومی نوامبر 2004 به جورج بوش که تجدید انتخاب شده بود هشدار داده بودند که همه حواس و نیروی خودرا معطوف به خاورمیانه نکند و چشم از پکن بر ندارد که اگر این رژیم آزادی عمل داشته باشد در دهه دوم قرن 21 درد سر ساز خواهد بود.
     تفسیرهای پس از هر انتخابات آمریکا عموما درباره نتایج آن، مسائل پیش رو و دادن اندرز به برندگان انتخابات (رئیس جمهور منتخب، یک سوم سناتورها و همه اعضای مجلس نمایندگان) است.
     در تفسیرهای بیستم نوامبر آن سال آمده بود که پکنی ها که خصلتأ هدفی جز کسب مال از راه فروش کالای نا مرغوب و غیر بهداشتی اقتباسی ندارند با استفاده از درگیری جورج بوش در عراق و افغانستان، به بسط نفوذ خود در آمریکای لاتین، آفریقا و حتی مناطقی در اروپا دست زده اند. در آمریکای لاتین، پکنی ها که در عمل، دیگر نه کمونیست هستند و نه سوسیالیست می کوشند به نام سوسیالیست چپ های آمریکای لاتین را به خود جلب کنند و وارد بازارهای آنها شوند و در آفریقا به نام بی طرف و مخالف سلطه طلبی و در کشورهای درگیر با غرب، به نام ضد امپریالیست. پکنی ها بیش از هر چیز به بازار و کسب و کار توجه دارند. تجارت ظاهرا آسیب زننده نیست ولی تجارت، نفوذ سیاسی را به دنبال خواهد داشت و در هر فرصت، تحریک و مسئله سازی. ما (آمریکا) در خاور میانه نباید جاده صاف کن پکنی ها شویم. دولت های ما پس از درگذشت مائو تلاش کردند با تشویق غیر مستقیم تولیدکنندگان آمریکا به ایجاد شعبه و انتقال تکنولوژی و سرمایه به چین و نیز خرید اجناس چینی، چینیان را از سوسیالیسم دور و کاپیتالیست کنند. تا اینجا، سیاستی مناسب بود ولی آنها اینک به حد کافی از سوسیالیسم دور شده و کاپیتالیست دو آتشه شده اند، بنابراین باید تغییر سیاست داد و تا توان به چالش کشیدن قدرت آمریکا را به دست نیاورده اند آنهارا در کانتیمنت قرارداد. آنها در درجه اول، بازار و مواد خام می خواهند و برای رسیدن به این هدف، در جستجوی راه نفوذ در دولت ها و مقامات کشورهای دارنده مواد خام و یا دارای بازار باز بر خواهند آمد. اگر از امروز شروع نکنیم فردا خیلی دیر خواهد بود. باید بدانیم که قدرت اقتصادی، قدرت نظامی بدنبال خواهد داشت و کشور پُرجمعیت و کم وسعتی بمانند چین پس از کسب قدرت نظامی و نفوذ سیاسی و اقتصادی در صدد توسعه قلمرو بر خواهد آمد و آسیای شرقی و جنوب شرقی و حتی سیبری در خطر خواهند بود و آمریکا متحد برخی از کشورهای جنوب شرقی و شرق آسیا است. باید روس ها را متوجه خطر چین کرد. گرفتن درس از تصرف بخشی از هند که چینی ها آن را با توسل به نیروی نظامی به دست آوردند باید در مقالات و مصاحبه ها و نطق ها یادآور شود. روس ها نباید خود را فریب دهند و دوست پکنی ها وانمود کنند.
     این تفسیرنگاران پس از انتخابات نوامبر 2008 همین مسائل به علاوه اشاره به قدرت های در حال طلوع را یادآور شدند. رامنی که از سابقه کار آگاه بود در کمپین خود تبلیغات ضد چین به راه انداخت. در سومین هفته نوامبر 2012 اوباما به آسیای جنوب شرقی که از شرق و جنوب، چین را در بر گرفته رفته بود. بیشتر کشورهای این منطقه ازجمله ویتنام و فیلیپین از حرکات چین زیاد راضی نیستند. ویتنام در همین زمان در سال 1979 مورد تعرض دهها لشکر چینی قرارگرفت و تلفات داد زیراکه با مسکو دوست بود و پکن می خواست که ویتنام زیاد به روسیه نچسبد ولی پوتین که آن وضعیت را به خاطر ندارد به پکن نزدیک شده است حال آنکه پکن می کوشد آسیای میانه و نخست تاجیکستان را از روسیه دور سازد. واشنگتن بايد مناسبات همه جانبه خودرا با هند تقويت کند زيراکه هنديان شکست نظامي سال 1962 خود از چين و از دست دادن بخشي از کشورشان را فراموش نمي کنند. احساسات ناسيوناليستي هنديان نيرومند است. واشنگتن همچنين بايد اين تفکر برزيلي هارا تقويت کند که پکني ها رقيب توليدات و تجارت آنها خواهند شد زيراکه برزيل يک کشور صنعتي و تکنولوژيک و آلمانِ آمريکاي لاتين است و بازار مي خواهد.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved