روزنامک: ورود جیره بندی و دادن کوپن به اقتصاد ایران از آبان 1320 و بکاربردن شناسنامه مردگان و نوزدانی که وجود نداشتند!
3 آذر 1397 - 24 نوامبر 2018

ورود جیره بندی و دادن کوپن به اقتصاد ایران از آبان 1320 و بکاربردن شناسنامه مردگان و نوزدانی که وجود نداشتند!

از آبان 1320 (نوامبر 1941) و دو ماه و نیم پس از اشغال نظامی ایران، برای نخستین بار سیستم جیره بندی و دادن کوپن به خانواده ها برحسب شمار اعضای خانوار که ارائه شناسنامه مأخذ کار بود به اجرا درآمد. این جیره بندی تنها مواد عذایی را شامل می شد. ایران قبلا از این لحاظ نه تنها خودکفا بود بلکه مازاد داشت که صادر می شد. ولی، پس از اشغال نظامی که از سوی دولت های مسکو و لندن صورت گرفته بود، بیشتر مواد غذایی؛ از غلات تا ... ـ محصول ایران به روسیه انتقال می یافت زیراکه این جماهیریهِ وقت که زیر حملات ارتش هیتلر قرارگرفته بود دچار کمبور خواربار شده بود. برقراری نظام جیره بندی (دادن کوپن) در ایران وقت، یک مسئله اخلاقی هم به وجود آورد و آن ارائه شناسنامه های مردگان برای دریافت کوپن و درروستاها، دریافت شناسنامه برای نوزادانی که وجود خارجی نداشتند! و ....
     اشغال نظامی ایران که ارتشی نیرومند و 450 هزار نفری (با احضار چند دوره سربازان خاتمه خدمت) داشت با یک نیروی هوایی و یک نیروی دریایی مؤثر، تنها به علت خیانت دو افسر ارشد که دولت لندن با آنان از طریق واسطه گری سیاسیون انگلوفیل تماس گرفته و وعده داده ها داده بود صورت گرفت. این دو افسر بدون اطلاع فرمانده کل قوا (رضاشاه پهلوی) سربازان وظیفه را مرخص کردند و در پادگانها، جز درجه دار و افسر کسی باقی نمانده بود. تنها دو لشکر کرمان و کرمانشاه سربازان را مرخص نکرده و در برابر نیروهای متجاوز دست به مقاومت زده بودند. در آن زمان، آمریکا هنوز وارد جنگ جهانی دوم نشده بود.
     اشغال گران در سه ـ چهار سال بعد با چاپ اسکناسِ ریال بدون پشتوانه به جمع آوری غلات و مواد خوراکی ایران ادامه دادند و کشور را با تورّم و گرانی رو به رو ساختند و بحران ایجاد کردند که تا دوران حکومت مصدق ادامه داشت و او با اجرای چند راه حل ازجمله جمع آوری اسکناس های بزرگترِ از 20 تومانی، مسئله را حل کرد.
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved