روزنامک: 3 راه برای جلوگیری از تجدید اعتیاد معتادانِ تَرک اعتیاد کرده
11 ارديبهشت 1396 - 1 مي 2017

3 راه برای جلوگیری از تجدید اعتیاد معتادانِ تَرک اعتیاد کرده

«مریم بهمن زاده» که سال ها در کرمان در مراکز تَرک اعتیاد «دی» و «مهاجر» کار کرده و تجربه اندوخته به این نتیجه رسیده است که اگر برای زنانِ تَرک اعتیاد کرده، شوهریابی شود و ازدواج کنند بار دیگر سراغ اعتیاد نخواهند رفت. تجربه وی که در بهار 1396 گزارش شد همچنین در مورد مَردانِ تَرک اعتیاد کرده نشان داده است که این مردان اگر برای مدتی در شهری دوردست سرگرم کار شوند به اعتیاد باز نخواهند گشت زیراکه دوستان و همشهریان معتاد باردیگر پای آنان را به اعتیاد می کشانند و بنابراین، نباید تا مدتی با این دوستان ارتباط داشته باشند.
    مریم بهمن زاده 31 ساله همچنین عقیده دارد که اگر اعضای جامعه از شرح احوال، چگونگی افتادن به دام اعتیاد و ابراز ندامت های معتادان به مواد مخدر آگاه شود نه تنها گِرد اعتیاد نخواهند گشت بلکه با همه توان به مبارزه با آن کمک خواهند کرد. این شرح احوال و چگونگی افتادن به دام اعتیاد و زیانهای ناشی از آن و پشیمانی، بسیار آموزنده و پیشگیر خواهد بود.
    وی که دختر یک فرهنگی برجسته و نمونه کرمان است کتاب شرح احوال دهها معتاد پشیمان و تَرک اعتیاد کرده را در دست تنظیم دارد.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved